Warunki Współpracy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ FIRMY JANEX INTERNATIONAL SP. Z  O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE „OWWH”

 

 

1          WPROWADZENIE

1.1    Określone poniżej warunki tworzą podstawę do realizacji sprzedaży przez Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa (adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 411, 05-802 Pruszków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056898, NIP: 7960039631, REGON: 670567950 (zwaną dalej „Sprzedawcą”), na rzecz składającego zamówienie (zwanego dalej „Kupującym”).

1.2    Na potrzeby OWWH towarem są towary dystrybuowane przez Sprzedawcę (dalej „Towar”).

1.3    Sprzedaż Towaru odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Kupującego.

1.4    Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji zamówień z przyczyn technicznych,  terminowych lub komercyjnych.

1.5    Przed pierwszym zamówieniem Kupujący składa Sprzedawcy odpowiedni formularz (informacje o kliencie) w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej, które są do pobrania ze strony www.janexint.com.pl.

1.6    Kupujący składając zamówienie zgadza się na przyjęcie i przestrzeganie OWWH.

 

2          OFERTA, ZAWARCIE i REALIZACJA UMOWY

2.1    Informacje Sprzedawcy (opisy, zdjęcia, ceny, oferty sprzedaży) dotyczące możliwości zawarcia umowy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do rokowań w celu zawarcia umowy sprzedaży.

2.2    Zamówienia kierowane przez Kupującego do Sprzedawcy stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.3    Kupujący składa zamówienie w biurze Sprzedawcy (Al. Jerozolimskie 411, 05-802 Pruszków) lub drogą elektroniczną, w szczególności zamówienie może być złożone przez elektroniczną platformę sprzedaży Sprzedawcy – Janex B2B GO! na stronie www.janexint.com.pl.

2.4    W przypadku składania zamówienia drogą pocztową winno ono być wysłane na adres: Al. Jerozolimskie 411, 05-802 Pruszków.

2.5    Zamówienie winno zawierać datę, dokładną nazwę Kupującego, nazwę lub oznaczenie kodowe zamawianego Towaru, jego ilość oraz miejsce dostawy, jeżeli jest inne niż zgłoszony do Sprzedawcy adres Kupującego, a także czytelny podpis osoby upoważnionej do składania zamówień w przypadku zamówień składanych drogą pocztową. 

2.6    Sprzedawca przyjmuje zamówienie (ofertę) poprzez potwierdzenie zamówienia lub wystawienie faktury VAT na zamawiane Towary. W razie wątpliwości brak złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do Kupującego lub niewystawienie faktury VAT przez Sprzedawcę na zamawiane Towary, oznacza brak potwierdzenia przyjęcia oferty.

2.7    Dokonanie przedpłaty przez Kupującego na podstawie faktury proforma, która zawiera warunki sprzedaży, jest jednoznaczne z przyjęciem oferty.

2.8    Zmiany i dodatkowe uzgodnienia wymagają potwierdzenia przynajmniej w formie elektronicznej. Zmiana zamówienia dokonana już po jego przyjęciu powoduje obciążenie Kupującego poniesionymi przez Sprzedawcę kosztami zmian.

2.9    Sprzedawca może zrealizować zamówienie w całości lub partiami.

2.10W zakres sprzedaży Towaru nie wchodzą prace budowlane i montażowe.

2.11Umowę sprzedaży uważa się za zrealizowaną przez Sprzedawcę momencie wydania lub wysyłki Towaru z własnego magazynu.

2.12Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.

 

3          WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1    Warunki płatności ustalane są indywidualnie dla każdego Kupującego.

3.2    Kupujący ma prawo, ubiegać się o nadanie limitu kredytowego u Sprzedawcy. W tym celu Kupujący składa wniosek u Sprzedawcy. Sprzedawca nadaje limit kredytowy do określonej wysokości oraz termin płatności bez uzasadniania swojej decyzji.

3.3    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy nadania limitu kredytowego oraz zmiany wysokości przyznanego limitu kredytowego, a także terminu płatności w zależności od składanych zamówień oraz stopnia ponoszonego ryzyka kredytowego względem Kupującego.

3.4    W przypadku nieterminowych płatności naliczone zostaną odsetki.

3.5    W przypadku pogorszenia się zdolności płatniczych Kupującego, w szczególności w zakresie jego wiarygodności kredytowej, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem swojego zobowiązania do czasu całkowitej zapłaty zaległości przez Kupującego, bądź do czasu ustanowienia stosownego zabezpieczenia.

3.6    W przypadku ustalonych przez Strony płatności w ratach, opóźnienie terminu zapłaty jakiejkolwiek raty bądź jej części powoduje, że całość należności staje się naty­chmiast wymagalna.

3.7    Sprzedawca dopuszcza uzgodnienie odrębnych warunków płatności po zbadaniu sytuacji finansowej Kupującego.

 

4          DOSTAWY

4.1    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towar do momentu wydania go Kupującemu lub przewoźnikowi. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przesyłki z Towarem do przewozu i kończy z chwilą wydania Kupującemu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru, związane z wydanym Towarem, przechodzi na Kupującego z chwilą wydania mu Towaru przez przewoźnika. Do odpowiedzialności przewoźnika mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.2    Osoba dokonująca odbioru dostawy Towarów zobowiązana jest sprawdzić pod względem ilościowym kompletność dostawy oraz ocenić, czy dostarczone Towary nie doznały uszkodzenia w trakcie transportu. Wszelkie uwagi dotyczące kompletności oraz jakości dostawy wraz z dokumentacją fotograficzną winny zostać umieszczone w liście przewozowym przewoźnika i zgłoszone w formie pisemnej do Sprzedawcy najpóźniej do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania Towaru. Z chwilą podpisania listu przewozowego na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem zamówionych Towarów. W przypadku, gdy przewoźnik odmówi otwarcia przesyłki przy przyjęciu, to Kupujący zobowiązany jest sporządzić uwagi dotyczące kompletności i jakości dostawy, które wraz z dokumentacją fotograficzną powinien przesłać do Sprzedawcy najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Wszelkie reklamacje dotyczące kompletności i jakości dostawy zgłoszone po upływie terminów określonych w drugim i czwartym zdaniu niniejszego punktu nie będą uwzględniane. W przypadku zaniechania powyższych czynności przez Kupującego dostawę uważa się za zgodną z zamówieniem.

4.3    W przypadku niekompletności dostawy lub zniszczenia lub uszkodzenia Towarów w trakcie transportu Sprzedawca w terminie uzgodnionym z Kupującym uzupełni dostawę lub wymieni uszkodzony Towar.

4.4    Warunkiem odpowiedzialności Sprzedawcy wskazanej w pkt. 4.3 jest podjęcie przez Kupującego we właściwym terminie wszelkich działań zapewniających możliwość uzyskania przez Sprzedawcę odszkodowania od podmiotu dostarczającego przesyłki. Działania wskazane w zdaniu poprzednim obejmują w szczególności odzwierciedlenie niezgodności w liście przewozowym.

4.5    W przypadku opóźnienia w odbiorze dostawy, w tym w przypadku nieobecności osoby uprawnionej do podpisania listu przewozowego lub odmowy podpisania go przez nią, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w szczególności kosztami składowania, transportu i przygotowania Towaru.

4.6    Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego przedłużeniu terminu realizacji. Przekroczenie do 2 tygodni terminu dostawy Towaru nie powoduje jakichkolwiek roszczeń ze strony Kupującego. W przypadku dłuższych opóźnień Sprzedający może zaproponować zakup innego Towaru o podobnych parametrach.

4.7    Terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu i braku odpowiedzialności Sprzedawcy w przypadku działania siły wyższej lub nieprzewidzianych uprzednio okoliczności utrudniających wywiązanie się przez Sprzedawcę z jej obowiązków lub w przypadku opóźnień dostawców Sprzedawcy.

4.8    Dostawy przyśpieszone są dopuszczalne.

4.9    Sprzedawca może do 14 dni kalendarzowych bezpłatnie przechować dostarczony (zakupiony) Towar Kupującemu. Po tym czasie Kupujący może zostać obciążony opłatą za przechowywanie Towaru.

4.10Koszty transportu Towaru dla zamówień powyżej 2000 PLN ponosi Sprzedawca. Opłaty za przesyłki wielkogabarytowe, ciężkie np. akumulatory będą ustalane każdorazowo z Kupującym.

4.11Wybór przez Kupującego innego środka transportu niż oferowanego przez Sprzedawcę upoważnia Sprzedawcę do naliczenia dodatkowych opłat.

 

5          GWARANCJA, REKLAMACJE

5.1    Szczegółowy zakres czynności oraz odpowiedzialności związanych z gwarancją oraz serwisem Towarów zakupionych u Sprzedawcy zostały określone w odrębnym dokumencie – WARUNKI GWARANCJI I OBSŁUGI REKLAMACJI, będącym integralną częścią OWWH dostępnym tutaj.

 

6          ZWROT TOWARU

6.1    Szczegółowy zasady zwrotu Towarów zakupionych u Sprzedawcy zostały określone w odrębnym dokumencie – WARUNKI ZWROTU TOWARU, będącym integralną częścią OWWH dostępnym tutaj.

 

7          UDOSTĘPNIENIE TOWARÓW DO TESTÓW

7.1    Sprzedawca umożliwia bezpłatne korzystanie z Towarów w celu ich przetestowania na okres 14 dni.

7.2    W szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie okresu testowania maksymalnie do 30 dni (na wniosek Kupującego i po akceptacji Sprzedawcy).

7.3    W przypadku bezumownego przedłużenia okresu testowania ponad uzgodniony termin, Sprzedawca naliczy opłatę za bezumowne korzystanie w wysokości 1% wartości udostępnionego Towaru za każdy dzień bezumownego testowania. W przypadku nie zwrócenia udostępnionego Towaru w wyznaczonym terminie, Sprzedawca wystawi fakturę sprzedaży za niezwrócony Towar (co jest równoznaczne z brakiem możliwości zwrotu Towaru), wraz z naliczoną opłatą za zwłokę oraz z kosztami z tytułu wysyłki Towaru.

7.4    Kupujący przejmuje na czas udostępnienia pełną odpowiedzialność materialną za powierzony Towar (wraz z akcesoriami i opakowaniem). W przypadku uszkodzenia Towaru w czasie jego udostępnienia Sprzedawca może nie wyrazić zgody na jego zwrot i w takim przypadku Sprzedawca wystawi fakturę sprzedaży za Towar. Na mocy indywidualnych uzgodnień możliwe jest ustalenie kosztów naprawy lub zrekompensowania skutków utracenia pełnej wartości handlowej Towaru przez Kupującego, w takim przypadku Kupujący zobowiązuje się do pokrycia ww. kosztów.

7.5    W przypadku udostępnienia Towaru do testów nowym Kupującym lub mającym nieuregulowane płatności wobec Sprzedawcy, warunkiem udostępnienia jest dostarczenie dokumentów finansowych i innych, o które poprosi Sprzedający. W niektórych przypadkach Sprzedający ma prawo zażądać kaucji w określonej przez niego wysokości na czas udostępnienia Towaru.

 

8          CENY

8.1    Aktualny wykaz cen katalogowych dostępny jest na stronie www.janexint.com.pl oraz w biurze Sprzedawcy.

8.2    Ceny katalogowe są cenami rekomendowanymi przez Producentów. Sprzedawca sprzedaje Towary w oparciu o własną politykę cenową uwzględniającą, m.in. wielkość zamówienia, ilość Towarów, koszty logistyczne i termin płatności.

8.3    Ceny Towarów i usług Sprzedawcy podawane są w złotych polskich ze wskazaniem wartości netto/brutto.

8.4    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego informowania o tym. Nowe ceny obowiązują od daty ich publikacji na stronie www.janexint.com.pl.

8.5    W momencie wejścia w życie nowych cen tracą ważność ceny poprzednio obowiązujące.

8.6    W przypadku wykonania niestandardowego kosztorysu, każdorazowo będzie podana data jego ważności.

 

9          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1    Zważywszy na parametry techniczne sprzedawanych Towarów projekty instalacji jak i sama instalacja powinny być wykonane przez wykwalifikowanych specjalistów.

9.2    Niniejsze OWWH stanowią każdorazowo integralną część umowy sprzedaży.

9.3    W odniesieniu do spraw nieuregulowanych w OWWH mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9.4    Unieważnienie lub nieważność jakiegokolwiek postanowienia OWWH nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWWH.

 

 

 

do góry