Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ JANEX B2B GO!

Spis treści:                  

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2. DEFINICJE

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

4. REJESTRACJA

5. ZAMÓWIENIA

6. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

7. PŁATNOŚCI

8. DOSTAWA

9. REKLAMACJA

10. WARUNKI ZWROT TOWARU (WZT)

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1.1. Platforma internetowa JANEX B2B GO! dostępna pod adresem https://www.janexint.com.pl/ prowadzona jest przez Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa (adres do doręczeń: Aleje Jerozolimskie 411, 05-802 Pruszków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056898, NIP: 7960039631, REGON: 670567950, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.307.460,00 zł („JANEX INTERNATIONAL” lub „Sprzedający”).

  1.2. Regulamin Platformy internetowej JANEX B2B GO! określa w szczególności:

  1.2.1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego,
  1.2.2. warunki świadczenia Usług elektronicznych,
  1.2.3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,
  1.2.4. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,
  1.2.5. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług elektronicznych,
  1.2.6. tryb postępowania reklamacyjnego,
  1.2.7. wyłączenia odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu świadczenia Usług elektronicznych,
  1.2.8. zasady dokonywania zakupów na Platformie internetowej JANEX B2B GO!,  w tym szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy internetowej JANEX B2B GO!

  1.3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a Sprzedający pełni pozycję usługodawcy w rozumieniu wskazanego aktu prawnego.

  1.4. Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców , dla których zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy internetowej JANEX B2B GO! ma charakter zawodowy i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy kodeks cywilny (cyt. „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”).

  1.5. Sprzedający udostępnia Klientom stale i nieodpłatnie Regulamin na stronie internetowej Sprzedającego (Link: https://janexint.com.pl/pl/p/regulamin-6.html ) w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  1.6. Wszyscy Klienci korzystający z Platformy internetowej JANEX B2B GO!, zobowiązani są do zapoznania z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

  1.7. Wszystkie informacje zawarte na Platformie internetowej JANEX B2B GO! odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy kodeks cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Ustawy kodeks cywilny.

  1.8. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta w rozumieniu art. 66 Ustawy kodeks cywilny, na warunkach określonych w Zamówieniu, która wymaga akceptacji/potwierdzenia Sprzedającego określonego w pkt. 5.6.

  1.9. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, obowiązującego w momencie złożenia Zamówienia.

  1.10. Integralną część Regulaminu stanowią Ogólne Warunki Współpracy Handlowej (OWWH), Polityka Prywatności, Szczegółowe warunki reklamacji Produktu, Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie reklamacji, Szczegółowe warunki zwrotu towaru, oraz Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie zwrotu Produktu.

 2. DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

  2.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2.2. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług Platformy internetowej JANEX B2B GO! przez Klientów (w tym Polityka Prywatności oraz Ogólne Warunki Współpracy Handlowej Sprzedającego (OWWH)).

  2.3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dla których zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Platformy internetowej JANEX B2B GO! ma charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  2.4. Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia lub korzysta z Usług elektronicznych.

  2.5. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Platformy internetowej JANEX B2B GO! na zasadach określonych w Regulaminie.

  2.6. Polityka Prywatności – zbiór regulacji określających zasady i zakres przetwarzania przez JANEX INTERNATIONAL danych osobowych użytkowników odwiedzających Platformę internetową JANEX B2B GO!.

  2.7. Ogólne Warunki Współpracy Handlowej (OWWH) – zbiór regulacji określający zasady współpracy handlowej pomiędzy Sprzedającym, a Klientem stanowią integralną część Regulaminu i są udostępnione Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego (Link: https://janexint.com.pl/pl/p/warunki-wspolpracy-10.html) w tym również przed utworzeniem Konta i złożeniem Zamówienia w sposób, który umożliwia zapoznanie się z ich treścią. 

  2.8. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na Platformie internetowej JANEX B2B GO!.

  2.9. Produkt – towar, usługa (w tym usługa cyfrowa), treść cyfrowa z asortymentu Sprzedającego bądź pakiet składający się z różnych świadczeń, prezentowany na Platformie internetowej JANEX B2B GO!, przeznaczona do sprzedaży.

  2.10. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta lub jego przedstawicieli w ramach Subkont oraz informacje o złożonych przez niego oraz jego przedstawicieli Zamówieniach, wystawionych fakturach i reklamacjach Produktów.

  2.11. Subkonto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w Systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez upoważnionego przedstawiciela Klienta (pracownika, współpracownika) oraz informacje o działaniach przedstawiciela Klienta w ramach nadanych uprawnień (np. dokonanych przez danego przedstawiciela Zamówieniach).

  2.12. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie internetowej JANEX B2B GO!, umożliwiający utworzenie Konta.

  2.13. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na Platformie internetowej JANEX B2B GO! umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  2.14. Koszyk – element oprogramowania Platformy internetowej JANEX B2B GO!, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

  2.15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy internetowej JANEX B2B GO! 

  2.16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Platformy internetowej JANEX B2B GO!.

  2.17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy internetowej JANEX B2B GO!), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  2.18. Platforma internetowa JANEX B2B GO! – serwis internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem https://www.janexint.com.pl/, który służy do prezentacji jego Produktów, a także umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedającym Umowy zawartej na odległość ws. Produktów, a także korzystanie z innych funkcjonalności przeznaczonych dla Klienta.

  2.19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, sposób i koszty dostawy, formę płatności, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  2.20. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  3.1. Sprzedający świadczy na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy internetowej JANEX B2B GO! Usługi elektroniczne, które w ogólnym ujęciu polegają na:

  3.1.1. prezentowaniu Produktów przeznaczonych do sprzedaży,

  3.1.2. umożliwianiu dokonywania Zamówień Produktów wymienionych i opisanych na Platformie internetowej JANEX B2B GO!,

  3.1.3. umożliwianiu zakładania Konta oraz Subkonta,

  3.1.4. zawieraniu na odległość  Umów sprzedaży Produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedającego.

  3.2. Niedozwolone jest korzystanie z Platformy internetowej JANEX B2B GO! w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.

  3.3. Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Platformy internetowej JANEX B2B GO!, dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.

  3.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, korekt i zmian informacji o Produktach i innych treści zamieszczonych na Platformie internetowej JANEX B2B GO!. Zastrzega sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w Regulaminie.

  3.5. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na Platformie internetowej JANEX B2B GO! (w tym zdjęć oraz opisów produktów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

  3.6. Sprzedający zastrzega, iż Platforma internetowa JANEX B2B GO! ma charakter informacyjny. Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte zostały właściwie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieścisłości i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych na Platformie internetowej JANEX B2B GO!.

  3.7. Gdy Klient odwiedza Platformę internetową JANEX B2B GO!, System teleinformatyczny zachowuje adres dostawcy usług internetowych Klienta, strony z jakiej odwiedza on portal, datę i czas przebywania na Platformie internetowej JANEX B2B GO!. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, Sprzedający wykorzysta zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami obowiązującego prawa.

  3.8. Sprzedający wykorzystuje mechanizm plików „cookies” w celu usprawnienia i utrzymania komfortu korzystania z Platformy internetowej JANEX B2B GO! przez użytkowników końcowych. Proces ten nie ma wpływu na działanie urządzeń użytkowników końcowych ani zainstalowane oprogramowanie. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć opcję zapisywania „cookies” w przeglądarce internetowej urządzenia z którego korzysta.

  3.9. Do korzystania z Platformy internetowej JANEX B2B GO! wymagane jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:

  3.9.1. Posiadanie odpowiedniego urządzenia wyposażonego w system operacyjny oraz przeglądarkę internetową z możliwością aktywnego połączenia z siecią Internet oraz oprogramowanie umożliwiające pobranie, zachowanie, wyświetlanie dokumentów w formie elektronicznej, w tym w formacie PDF,

  3.9.2. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 4. REJESTRACJA

  4.1. Rejestracja Konta na Platformie internetowej JANEX B2B GO! jest nieodpłatna.

  4.2. W celu rejestracji Konta należy wypełnić Formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Platformie internetowej JANEX B2B GO! (https://janexint.com.pl/pl/rejestracja) oraz wysłać go  następnie wybierając polecenie „Wyślij”.

  4.3. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Klient w odpowiedzi otrzymuje drogą elektroniczną, na podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail, potwierdzenie rejestracji Konta przez Sprzedającego.

  4.4. Aktywacja Konta na Platformie internetowej JANEX B2B GO! następuje po potwierdzeniu danych Klienta przez Sprzedającego.

  4.5. Utworzyć Konto może wyłącznie osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta. Sprzedający zastrzega sobie możliwość żądania od Klienta przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej lub potwierdzających umocowanie do założenia Konta i zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta przez osobę dokonującą rejestracji Konta.

  4.6. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła oraz utworzenie Subkonta osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Platformy internetowej JANEX B2B GO!, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

  4.6.1. nie ujawniać Loginu i Hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,

  4.6.2. wprowadzać Login oraz Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

  4.6.3. nie zapisywać Hasła,

  4.6.4. zmieniać Hasło w regularnych odstępach czasu.

  4.7. Klient ma możliwość tworzenia w ramach Konta Subkont dedykowanych dla jego przedstawicieli (pracowników, współpracowników) umocowanych do określonych działań w ramach nadanych im  uprawnień (np. dokonania Zamówienia, dostępu do Zamówień, zwrotów i reklamacji, dostępu do faktur i wypożyczeń, dostępu do innych funkcjonalności Konta) w imieniu Klienta. Utworzenie Subkonta następuje poprzez dodanie danych osobowych przedstawiciela, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu.  Utworzenie Subkonta jest równoznaczne ze  złożeniem oświadczenia przez Klienta o ponoszeniu przez niego wszelkiej odpowiedzialności, za działania przedstawiciela w ramach udostępnionych mu funkcjonalności Subkonta (pkt. 4.6 Regulaminu). Klient ma możliwość zamknięcia poszczególnych utworzonych przez siebie Subkont w dowolnym czasie, przy czym każdorazowo ma obowiązek zamknięcia Subkonta po zakończeniu współpracy ze swoim przedstawicielem.

  4.8. Klient jest obowiązany podać w trakcie rejestracji dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.

  4.9. Od dnia dokonania rejestracji Klient zobowiązany jest do informowania Sprzedającego o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawienia faktury i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

  4.10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@janexint.com.pl lub pisemnie na adres: Janex International Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 411, 05-802 Pruszków. Usunięcie Konta pozostaje bez wpływu na zobowiązania Klienta wynikające z Umów Sprzedaży zawartych przed usunięciem Konta.

    

 5. ZAMÓWIENIA

  5.1. Ceny Produktów oferowanych na Platformie internetowej JANEX B2B GO! wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają informacji dotyczącej kosztów dostawy i ewentualnych innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, o których będzie informowany podczas wyboru sposobu dostawy i potwierdzania zamówienia.

  5.2. Zamówienia na Platformie internetowej JANEX B2B GO! mogą być składane w następujący sposób:

  5.2.1. Po rejestracji Konta na Platformie internetowej JANEX B2B GO! w sposób określony w pkt. 4 Regulaminu.

  5.2.2. Bez rejestracji Konta na Platformie internetowej JANEX B2B GO! jako „gość”.

  5.3. Klienci Kont zarejestrowanych na Platformie internetowej JANEX B2B GO! składają Zamówienie w następujący sposób:

  5.3.1. Należy dokonać wyboru zamawianego Produktu oraz jego ilości poprzez dodanie go do Koszyka (wybranie polecenia „Dodaj do koszyka” na stronie prezentującej dany Produkt).

  5.3.2. Po skompletowaniu Koszyka, należy dokonać wyboru rodzaju płatności, rodzaju dostawy oraz zatwierdzić wybierając na stronie Platformy internetowej JANEX B2B GO! polecenie „Realizuj zamówienie”.

  5.3.3. Po zatwierdzeniu podsumowania Zamówienia należy wysłać do Sprzedającego Formularz zamówienia wybierając przycisk „Potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”.

  5.4. Klienci bez rejestracji Konta na Platformie internetowej JANEX B2B GO! składają Zamówienie w następujący sposób:

  5.4.1. Należy dokonać wyboru zamawianego Produktu oraz jego ilości poprzez dodanie go do Koszyka (wybranie polecenia „Dodaj do koszyka” na stronie prezentującej dany Produkt).

  5.4.2. Po skompletowaniu Koszyka, należy dokonać wyboru rodzaju płatności i rodzaju dostawy, uzupełnić dane Klienta (imię i nazwisko osoby reprezentującej, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwa firmy, numer NIP, adres) oraz zatwierdzić poprzez wybranie polecenia „Realizuj zamówienie”.

  5.4.3. Należy zapoznać się ze wskazanymi zagadnieniami jak: "Ochrona danych osobowych", "Polityka prywatności", Regulaminem oraz OWWH oraz zaakceptować je poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

  5.4.4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail dla potrzeb prowadzenia przyszłego marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem poczty elektronicznej przez Sprzedającego (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 2016.1030 z późn. zm.). oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jednocześnie zachowując prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność procesu przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

  5.4.5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu kontaktowego dla potrzeb prowadzenia przyszłego marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem połączeń telefonicznych przez Sprzedającego (zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Jednocześnie zachowując prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność procesu przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

  5.4.6. Po zatwierdzeniu podsumowania Zamówienia należy wysłać do Sprzedającego Formularz zamówienia wybierając polecenie „Potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”.

  5.5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczne powiadomienie o złożeniu nowego Zamówienia wysyłane na adres e-mail (podany w Formularzu Rejestracji w przypadku realizacji Zamówienia przez aktywne Konto lub Formularzu Zamówienia w przypadku realizacji Zamówienia bez rejestracji Konta), w którym wskazane są wszystkie dane dotyczące danego Zamówienia.

  5.6. Wysłanie przez Sprzedającego do Klienta kolejnego e-maila z informacją o potwierdzeniu Zamówienia, jest równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia oferty określonej w pkt. 1.8 przez Sprzedającego (zawarcie Umowy Sprzedaży).

  5.7. Potwierdzone Zamówienia realizowane są:

  5.7.1. Po odnotowaniu zapłaty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego w przypadku Zamówień ze sposobem płatności „przedpłata” lub „płatność online”, a w przypadku wybrania sposobu płatności „płatność odroczona”, „za pobraniem” lub „płatność gotówką” w momencie potwierdzenia Zamówienia.

  5.7.2. W godzinach pracy Sprzedającego tj. w dni robocze w godzinach: 8.00 – 16.30. Zamówienia złożone w dni robocze po godz.15.30, w soboty, niedziele lub w pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

  5.7.3. W czasie zależnym od dostępności Produktów u Sprzedającego.

  5.8. Każda zmiana statusu Zamówienia począwszy od jego złożenia jest także ujawniona na Koncie Klienta.

  5.9. Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

  5.10. Sprzedający nie odpowiadają za usterki w komunikacji elektronicznej skutkujące nieprzesłaniem e-mailowych potwierdzeń, spowodowanych czynnikami niezależnymi od niego (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi i innymi czynnikami mającymi znamiona siły wyższej).

  5.11. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących na Platformie internetowej JANEX B2B GO! osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

  5.12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  5.12.1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług elektronicznych oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług elektronicznych z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,

  5.12.2. utraconych przez Klienta korzyści,

  5.12.3. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług elektronicznych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Klienta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób,

  5.12.4. przerw w dostępności do Platformy internetowej JANEX B2B GO! powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub Platformy internetowej JANEX B2B GO!.


 6. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

  6.1. Dostępność Produktów oferowanych na Platformie internetowej JANEX B2B GO! jest aktualizowana na bieżąco, z uwzględnieniem możliwości technicznych Sprzedającego.

  6.2. Podczas składania Zamówienia, w którym Produkty częściowo są niedostępne, Klient ma możliwość wybrania:

  6.2.1. Częściowej realizacji Zamówienia – Sprzedający realizuje część Zamówienia dotyczącą Produktów dostępnych, pozostała część Zamówienia zostanie zrealizowania po pojawieniu się dostępności Produktów.

  6.2.2. Całkowitej realizacji Zamówienia – Sprzedający realizuje Zamówienie dopiero gdy wszystkie Produkty są dostępne.

  6.3. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostępności Produktów. W przypadku niedostępności zamówionego Produktu Sprzedający poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia i lub zaproponuje Produkt zamienny. W przypadku braku zgody Klienta na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia i lub zamianę Produktu, Zamówienie zostanie anulowane, a uiszczona przez Klienta kwota zostanie mu zwrócona.

  6.4. W przypadku konieczności anulowania Zamówienia Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne powstałe po stronie Klienta szkody w tym za utracone korzyści ani za szkody pośrednie i następcze.


 7. PŁATNOŚCI

  7.1. W ramach funkcjonowania Platformy internetowej JANEX B2B GO! możliwe są następujące sposoby płatności:

  7.1.1. Płatność gotówką lub płatność kartą podczas odbioru Produktu w biurze sprzedaży JANEX INTERNATIONAL mieszczącego się w Pruszkowie (05-802 ), Aleje Jerozolimskie 411, .

  7.1.2. Płatność za pobraniem – płatność za Produkt u Kuriera podczas odbioru przesyłki. Odbiór oraz płatność odbywa się zgodnie z regulaminami firm kurierskich.

  7.1.3. Przedpłata – płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego przed dostawą Produktu. Dane do wykonania płatności w formie przelewu (nazwa, adres, numer rachunku bankowego i nazwa banku go prowadzącego odbiorcy płatności), każdorazowo są wskazane po wyborze tej formy płatności. 

  7.1.4. Szybka płatność online – płatność za pośrednictwem First Data Polska podczas składania zamówienia na Platformie JANEX B2B GO!:

  7.1.4.1. Transakcje kartą płatniczą – możliwość zapłaty kartą płatniczą przez Internet. Dokonywanie płatności każdym rodzajem karty, a także kartami biznesowymi, np. American Express;

  7.1.4.2. Szybkie e-przelewy –  możliwość dokonywania transakcji za pomocą błyskawicznego przelewu z rachunku bankowego;

  7.1.4.3. Cyfrowe portfele i BLIK –  płatności portfelem elektronicznym Masterpass lub płatności mobilne BLIK;

  7.1.4.4. eDCC –  płatności kartami zagranicznymi w walucie karty;

  7.1.4.5. One Click Payment –  dokonywanie płatności jednym kliknięciem;

  7.1.4.6. Generator linków – dedykowany link do płatności online.

  7.2. Szczegółowe zasady i warunki dokonywania płatności za pośrednictwem banków lub innych dostępnych serwisów realizujących płatności, określają właściwe regulaminy tychże banków i serwisów.

  7.3. Płatność odroczona –możliwość dokonania płatności w późniejszym czasie po zakupie Produktu pod warunkiem nadaniu limitu kredytowego przez Sprzedającego. Warunki i zasady nadawania limitu kredytowego zostały określone w OWWH.

 8. DOSTAWA

  8.1. Produkty  zakupione za pośrednictwem Platformy JANEX B2B GO! można otrzymać w następujący sposób:

  8.1.1. Odbiór osobisty: w biurze sprzedaży JANEX INTERNATIONAL mieszczącym się w Pruszkowie (05-802), Aleje Jerozolimskie 411. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

  8.1.2. Przesyłka kurierska – rodzaje dostawy i opłaty każdorazowo są wskazane po wyborze tej formy dostawy w procesie składania Zamówienia.

  8.2. Opłaty za przesyłki wielkogabarytowe, ciężkie np. akumulatory są ustalane każdorazowo indywidulanie z Klientem.

  8.3. Osoba dokonująca odbioru dostawy zobowiązana jest sprawdzić pod względem ilościowym kompletność dostawy oraz ocenić, czy dostarczone Produkty nie doznały uszkodzenia w trakcie transportu. Wszelkie uwagi dotyczące kompletności oraz jakości dostawy wraz z dokumentacją fotograficzną winny zostać umieszczone w liście przewozowym kuriera i zgłoszone w formie pisemnej do Sprzedającego najpóźniej do końca następnego dnia roboczego licząc od dnia otrzymania dostawy. Z chwilą podpisania listu przewozowego na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem zamówionych Produktów. W przypadku, gdy kurier odmówi otwarcia przesyłki przy przyjęciu, to odbierający dostawę zobowiązany jest sporządzić uwagi dotyczące kompletności i jakości dostawy, które wraz z dokumentacją fotograficzną powinien przesłać do Sprzedającego najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Wszelkie reklamacje dotyczące kompletności i jakości dostawy zgłoszone po upływie terminów określonych w drugim i czwartym zdaniu niniejszego punktu nie będą uwzględniane. W przypadku zaniechania powyższych czynności dostawę uważa się za zgodną z Zamówieniem.

 9. REKLAMACJA

  9.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Platformy internetowej JANEX B2B GO! (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 9.2 – 9.5. Regulaminu) Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@janexint.com.pl lub pisemnie na adres: Janex International Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 411, 05-802 Pruszków. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  9.2. Szczegółowe warunki reklamacji Produktu stanowią integralną część Regulaminu i są udostępnione Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego (Link: https://janexint.com.pl/download/files/Formularze%20serwisowe/Zg%C5%82oszenie%20towaru%20do%20naprawy/WARUNKI%20GWARANCJI%20I%20OBS%C5%81UGI%20REKLAMACJI.pdf) w tym również przed utworzeniem Konta i złożeniem Zamówienia w sposób, który umożliwia zapoznanie się z ich treścią.


  9.3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie reklamacji stanowią integralną część Regulaminu i są udostępniane Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego (Link: https://janexint.com.pl/download/files/Formularze%20serwisowe/Zg%C5%82oszenie%20towaru%20do%20naprawy/ZASADY_PRZETWARZANIA_DANYCH_OSOBOWYCH_W_PROCESIE_REKLAMACJI.pdf) w tym również przed utworzeniem Konta i złożeniem Zamówienia w sposób, który umożliwia zapoznanie się z ich treścią.


  9.4. Formularz reklamacji towarów marki Bosch jest udostępniony Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego: (Link: https://janexint.com.pl/download/files/Formularze%20serwisowe/Zg%C5%82oszenie%20towaru%20do%20naprawy/Formularz_reklamacji_towaruBOSCH_v2022.pdf)


  9.5. Formularz reklamacji pozostałych towarów (nie dotyczy towarów marki Bosch) jest udostępniony Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego: (Link: https://janexint.com.pl/download/files/Formularze%20serwisowe/Zg%C5%82oszenie%20towaru%20do%20naprawy/Formularz_reklamacji_towaru_v2022.pdf).

 10. WARUNKI ZWROT TOWARU (WZT)

  10.1. Zakupiony u Sprzedającego Produkt nie podlega zwrotowi.


  10.2. Szczegółowe warunki zwrotu towaru stanowią integralną część Regulaminu i są  udostępnione Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego (Link: https://janexint.com.pl/download/files/Formularze%20serwisowe/Zg%C5%82oszenie%20zwrotu%20towaru/WARUNKI%20ZWROTU%20TOWARU%202022.pdf) w tym również przed utworzeniem Konta i złożeniem Zamówienia w sposób, który umożliwia zapoznanie się z ich treścią.


  10.3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie zwrotu Produktu stanowią integralną część Regulaminu i są udostępniane Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego (Link: https://janexint.com.pl/download/files/Formularze%20serwisowe/Zg%C5%82oszenie%20zwrotu%20towaru/ZASADY_PRZETWARZANIA_DANYCH_OSOBOWYCH_W_PROCESIE_ZWROTU_TOWARU.pdf), w tym również przed utworzeniem Konta i złożeniem Zamówienia w sposób, który umożliwia zapoznanie się z ich treścią.


  10.4. Formularz zwrotu towaru jest udostępniony Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego: (Link: https://janexint.com.pl/download/files/Formularze%20serwisowe/Zg%C5%82oszenie%20zwrotu%20towaru/Formularz_zwrotu_towaru_v2022.pdf).


 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  11.1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z korzystaniem z Platformy internetowej JANEX B2B GO! jest Sprzedający.


  11.2. Sprzedający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Klient może kontaktować się drogą mailową na adres e-mail: odo@janexint.com.pl lub pisemnie na adres: Janex International Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 411, 05-802 Pruszków. Z inspektorem ochrony danych Klient może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez Sprzedającego.


  11.3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedającego oraz o prawach Klienta z tym związanych oraz Polityka prywatności są udostępniane Klientowi na stronie internetowej Sprzedającego (Link: https://janexint.com.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-7.html oraz link: https://janexint.com.pl/pl/p/polityka-prywatnosci-1.html), w tym również przed utworzeniem Konta w sposób, który umożliwia zapoznanie się z ich treścią

  11.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulacjach określonych w pkt. 11.3.


 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT na zakupione Produkty bez podpisu Klienta. Klient niniejszym upoważnia Sprzedającego do wysyłki faktury e-mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF. Klient zarejestrowany ma także możliwość pobrania faktury bezpośrednio z Konta.

12.2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, chyba że Regulamin inaczej stanowi.


12.3. Sprzedający w żadnych okolicznościach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utracone korzyści ani za szkody pośrednie i następcze, a także za zobowiązania Klienta wobec osób trzecich.


12.4. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Platformy internetowej JANEX B2B GO! chronione są prawami autorskimi Sprzedającego lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.


12.5. Zdjęcia Produktów oraz ich nazwy i logo prezentowane na Platformie internetowej JANEX B2B GO!  są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie w celach informacyjnych.


12.6. Zakazane jest korzystanie przez Klienta z Platformy internetowej JANEX B2B GO! w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.


12.7. Klient nie może dostarczać w ramach korzystania z Platformy internetowej JANEX B2B GO!, treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje (np. obraźliwych lub wprowadzających w błąd).


12.8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedający może zablokować Konto Klienta i dostęp do Platformy internetowej JANEX B2B GO! ze skutkiem natychmiastowym.


12.9. W razie sprzeczności między treścią niniejszego regulaminu a OWWH lub innych zbiorów regulacji do których odwołuje się Regulamin, rozstrzyga treść niniejszego regulaminu.


12.10. Sprzedający komunikuje się z Klientem drogą elektroniczną lub w ramach korespondencji tradycyjnej. Jeżeli z Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa nie wynika inaczej, podstawową formą komunikacji dla Sprzedającego są komunikaty generowane na Platformie  internetowej JANEX B2B GO!  lub wiadomości e-mailowe przesyłane Klientowi.


12.11. Sprzedający przesyła wiadomości e-mail Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta za pośrednictwem Platformy internetowej JANEX B2B GO!


12.12. Klient  może skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem e-mail: bok@janexint.com.pl lub korespondencyjnie, pisząc na adres: Janex International Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 411, 05-802 Pruszków.


12.13. Ilekroć w Regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


12.14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w dowolnym momencie, będąc jednocześnie zobligowanym do natychmiastowego poinformowania Klientów oraz publikacji informacji o zmianach na Platformie internetowej JANEX B2B GO!.


12.15. Ewentualne spory wynikające ze stosowania Regulaminu poddane zostaną sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.


12.16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego.


12.17. Żadne postanowienie Regulaminu nie prowadzi do wyłączenia ani ograniczenia uprawnień Klienta przysługujących mu z mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


12.18. W razie gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu i lub innych zbiorów regulacji do których odwołuje się Regulamin było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu i lub innych zbiorów regulacji do których odwołuje się Regulamin, w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienia innymi, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Powyższe odpowiednio dotyczy także ewentualnych luk w Regulaminie.


12.19. Regulamin został udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://www.janexint.com.pl/ w formie umożliwiającej Klientowi jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie lub wydrukowanie w każdej chwili.


12.20. Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2024r.

do góry